VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti

NANOERA s. r. o.

pre nákup a predaj na stránke www.bioni.skwww.protiplesniam.sk

 

Predávajúci: NANOERA s.r.o., Dlhý rad 30, 085 01 Bardejov, IČO: 46 882 812 ,

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov. vložka č. 31775/P,  odd: Sro

Kupujúci: Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala predávajúcemu elektronickú objednávku

Tovar: Tovar z ponuky na stránke www.bioni.skwww.protiplesniam.sk alebo iný tovar pripravený predávajúcim podľa požiadaviek kupujúceho.

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté na základe elektronickej objednávky kupujúceho.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, akými sú meno a priezvisko, adresa doručenia a jeho kontaktné údaje a zoznam objednaného tovaru z ponuky na stránke www.bioni.sk a cenu tohto tovaru, ktorý je spracovaný elektronickým systémom obchodu.

Tieto podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá písomná kúpna zmluva, považuje sa elektronická objednávka na stránke www.bioni.sk alebo www.protiplesniam.sk za návrh na uzavretie zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.
Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú záväzné. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde potvrdením elektronickej objednávky.  Predávajúci môže žiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky aj následne emailom, telefonicky alebo písomne.

V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim sa objednávka považuje za neplatnú. Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Dodacie podmienky

Predávajúci odošle tovar kupujúcemu spravidla do 3 dní po prijatí elektronickej objednávky, ak nie je uvedené inak pri každom konkrétnom výrobku. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný predávajúcim.

Miestom dodania tovaru sa rozumie bydlisko, sídlo alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári objednávky. Tovar bude dodaný priamo predávajúcim alebo s využitím služieb tretích subjektov (pošta, kuriérska služba a pod.) alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u predávajúceho. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky. Predávajúci je oprávnený dodať kupujúcemu aj len časť objednaného tovaru. Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad , ktorý slúži ako doklad o kúpe a pre uplatnenie záruky.

Dodanie tovaru a prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru na kupujúceho je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (len v prípade, ak tovar dodáva priamo predávajúci) alebo odovzdaním pošte alebo kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až okamihom zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške.

 

Kúpna cena, poštovné a balné

Kúpna cena (cena vrátane DPH) je určená cenníkom predávajúceho, ktorý si vyhradzuje právo jednostranne meniť túto cenu, pričom platnosť a účinnosť zmien nastáva zverejnením cenníka alebo písomným oznámením kupujúcemu o zmene cenníkových cien.

Kúpna cena je splatná pri prevzatí tovaru pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. V prípade platenia kúpnej ceny bezhotovostným prevodom sa povinnosť zaplatiť cenu považuje za splnenú dňom pripísania celej čiastky na účet predávajúceho. Predávajúci je oprávnený požadovať zaplatenie kúpnej ceny alebo jej časti pred dodaním tovaru; predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru, ak kupujúci nezaplatí cenu včas.

V kúpnej cene nie je započítané poštovné a balné.

Poštovné a balné sa účtuje ku kúpnej cene nasledovne:

Platba na dobierku:

do 5 kg  4,- €

od 6 kg do 10 kg  5,- €

od 11 kg do 15 kg  6,- €

od 16 kg do 20 kg  7,- €

viac ako 20 kg  8,- €

Poštovné a balné s hmotnosťou tovaru nad 100 kg sa účtuje na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

Vyššie uvedené poštovné a balné sa vzťahuje len územie SR.
                                                           

Vrátenie alebo výmena tovaru

Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale, a to do 7 dní od prevzatia tovaru. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá kúpna cena. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.  Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.

UPOZORNENIE:

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade tovaru namiešaného na základe požiadaviek kupujúceho (najmä v prípade miešania odtieňov), kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny alebo výmenu tovaru.

Záruka, reklamácie, doklady

Záručná doba je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na vady a škody spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na vady a škody spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa rovnako nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v neobvyklých podmienkach.
Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené doručovateľskou službou.

Alternatívne riešenie sporov.

Objednávateľ – Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa – predávajúceho so žiadosťou o nápravu e- mailom na ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podlá zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona c. 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona c. 391/2015 Z. z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na:

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebitel – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plneni spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len spor medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota spor neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na použitie jeho osobných údajov vyplnených v elektronickej objednávke na účely ich spracovania v systéme predávajúceho a na účely zasielania informácií komerčnej povahy, a to až do odvolania súhlasu. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek súhlas odvolať prostredníctvom elektronickej pošty.

Predávajúci týmto vyhlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle zákona č. 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

                                                                           
Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami slovenského právneho poriadku. Zmluvné strany si dohodli právomoc slovenských súdov na rozhodovanie sporov medzi zmluvnými stranami.
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na emailovej adrese info@nanoera.sk alebo telefonicky na tel. čísla uvedené v časti Kontakty.

dopnit